Bezpečnostní Informační Služba

zpravodajská služba České republiky

Aktuálně

03.04.2017

Novým mluvčím BIS je od 1. dubna 2017 Ladislav Šticha

Ladislav Šticha (1969) je veřejnosti znám jako televizní redaktor a reportér (ČT: 1993 - 2000, NOVA: 2000 - 2004). Mj. pracoval také jako mluvčí Vojenského zpravodajství (2004 - 2007) a v poslední době jako mluvčí ministerstva zdravotnictví.
více
01.03.2017

Zveme Vás k našemu stánku na veletrhu Jobs Expo

Všechny zájemce o pracovní uplatnění u BIS zveme k našemu stánku na veletrhu Jobs Expo ve dnech 9. - 10. března na Výstavišti Praha – Holešovice.
více
03.02.2017

SLOVO ŘEDITELE BIS: Nabízíme stáž vysokoškolským studentům

„Je to poprvé, kdy studentům českých vysokých škol nabízíme stáž v naší zpravodajské službě. Snažíme se posunout hledání nových, perspektivních lidí na kvalitativně vyšší úroveň. Navázané kontakty chceme prohlubovat s možnou perspektivou, že po skončení studia absolvent školy rozšíří řady zpravodajských důstojníků."
více

zobrazit starší

Terorismus

BIS byla určena jako ústřední zpravodajská služba odpovědná za zpracování veškerých analytických a operativních informací týkající se bezpečnosti ČR, především v souvislosti s bojem proti terorismu. V současnosti je terorismus mezinárodním jevem, před kterým není v bezpečí žádná země, a proto základem činnosti BIS v této oblasti je zejména mezinárodní spolupráce. Vlastní postup v této problematice se řídí především pragmatickým hlediskem na možné ohrožení zájmů ČR nebo na možnost útoku proti objektům, občanům a zájmům jiného státu, který by byl realizován na území ČR. V zájmu BIS jsou rovněž aktivity zaměřené na nábor či získávání finanční či jiné logistické podpory terorismu a aktivity zaměřené na šíření radikálních interpretací ideologií či náboženství podporujících teroristické aktivity.
zobrazit více

Ochrana ekonomických zájmů státu

BIS informuje odpovědné představitele státu o rizicích směřujících proti významným ekonomickým zájmům České republiky. Smyslem je zajistit, aby adresáti informací byli včas seznámeni s riziky ohrožujícími zájmy státu v jejich působnosti, a aby měli pro svá klíčová ekonomická rozhodnutí všechny relevantní poznatky, např. o vnějších snahách tato rozhodnutí ovlivnit, o plánovaných krocích rizikových subjektů nebo o skrytých zájmech stojících v jejich pozadí.
zobrazit více

Kontrašpionáž

Úkolem BIS jako kontrarozvědné zpravodajské služby je identifikace, sledování a sběr informací o aktivitách cizí moci a fyzických či právnických osob (zejména zpravodajských služeb) jednajících v zájmu cizí moci a v její prospěch na území České republiky. Cílem informační a preventivní činnosti BIS je především bránění úniku utajovaných či citlivých informací a zařízení do rukou cizí moci, zjevné či skryté narušování činností zpravodajských služeb cizí moci, odhalování a maření vlivových operací cizí moci (dezinformace, manipulace, klam, propaganda atp.).
zobrazit více

Demokracie a ústavnost

BIS v rámci své působnosti získává, shromažďuje a vyhodnocuje informace o jevech, záměrech a činnostech, které přímo, nebo ve svých důsledcích, závažným způsobem ohrožují Ústavou ČR a ostatními zákony dané demokratické základy ČR, její bezpečnost, suverenitu, územní celistvost a lidská a občanská práva občanů ČR a jejich uplatňování.
zobrazit více

Obchod s vojenským materiálem a proliferace

BIS v oblasti zabezpečování informací týkajících se obchodu s vojenským materiálem a proliferace na národní úrovni spolupracuje především s Licenční správou ministerstva průmyslu a obchodu, Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, ministerstvem zahraničních věcí, ministerstvem financí (Generální ředitelství cel, Finanční analytický útvar) a ministerstvem vnitra. Cílem je zamezit dodávkám již ve fázi poptávky a přípravy obchodů. V zahraničním obchodu s vojenským materiálem je snahou minimalizovat rizika spojená s vývozy do zemí, které neposkytují dostatečné záruky, že nezneužijí zejména zbraně s tzv. smrtícími účinky k nadměrnému hromadění, represím či reexportům do dalších rizikových zemí.
zobrazit více

Organizovaný zločin

BIS se ve své činnosti zaměřuje zejména na neformální neinstitucionalizované struktury, které zejména nabývají podob vlivových a klientelistických sítí. V některých případech tyto sítě vytvářejí paralelní mocenské struktury, jež ohrožují či přímo podrývají činnost orgánů státní správy a samosprávy. Ve výjimečných případech jsou s takovými strukturami spojeny konkrétní právnické osoby, které jsou vzhledem k povaze své činnosti často jen velmi obtížně postižitelné.
zobrazit více

Kybernetická bezpečnost

BIS se zabývá šetřením nejrůznějších druhů elektronických útoků s dopadem na chráněné zájmy ČR, a dále shromažďováním a analýzou informací o reálných či potenciálních hrozbách a rizicích souvisejících s provozováním strategických informačních a komunikačních systémů, jejichž zničení či narušení by mohlo mít vážný dopad na bezpečnost či ekonomické zájmy ČR. Jedná se zejména o systémy úřadů a institucí veřejné správy či dalších právnických osob, včetně soukromoprávní sféry, u kterých se předpokládá zvýšená ochrana v souvislosti s jejich významem či ve vazbě na jejich potenciální zařazení mezi subjekty kritické infrastruktury ČR.
zobrazit více

Ochrana utajovaných informací

Formou utajení si každý stát chrání informace důležité pro jeho bezpečnost a fungování. Úkolem Služby je zpravodajsky chránit subjekty, které s utajenými poznatky pracují (podle zákona o ochraně utajovaných informací č. 412/2005 Sb.) a vyhodnocovat a označovat klíčová místa, kde hrozí potenciální nebezpečí úniku. Pokud BIS získá varovné indicie o pokusu utajení prolomit, podniká kroky k jeho eliminaci. Zjišťuje pozadí rizikových aktivit, stupeň ohrožení, rozsah případných následků apod.